මනෝ චිකිත්සාව (psychotherapy) යනු කුමක්ද?

මනෝ ප්‍රතිකාරය, උපදේශණය, මනෝ විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර යන නොයෙක් වදන් අපට ඇසී ඇත. මේ සියල්ල මනෝ චිකිත්සාව යටතට එයි. අප මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් විමසා බලමු.

Read more

We raise with love in our hearts

We care the children and kids who need special care and attention to them. We also provide education for those who cant afford kindergarden.

Read more

Psychiatry
මනෝ වෛද්‍ය විද්‍යාව

We care the children and kids who need special care and attention to them. We also provide education.

Read more
අධි තීව්‍ර කාංසාව Panic attack

මොකද්ද මේ අධි තීව්‍ර කාංසාව හෙවත් පැනික් ඇටැක් (panic attack)?

මේ විශාද රෝගයද?

මහන්සිය, කෙඩෙත්තුව, කළ කිරීම සහ එපා වීම – මේ විශාද රෝගයද?

මොකද්ද මේ සයිකෝසියාව?

ඇත්තටම සයිකෝසියාව යනු එක් මනෝ රෝගයක් නොව රෝග කිහිපයක එකතුවකි.

මොකද්ද මේ මනෝ චිකිත්සාව?

මනෝ චිකිත්සාව (psychotherapy) යනු කුමක්ද?

මනෝ චිකිත්සාව (psychotherapy) යනු කුමක්ද?

මනෝ ප්‍රතිකාරය, උපදේශණය, මනෝ විද්‍යාත්මක ප්‍රතිකාර යන නොයෙක් වදන් අපට ඇසී ඇත. මේ සියල්ල මනෝ චිකිත්සාව යටතට එයි. අප මේ ගැන ටිකක් ගැඹුරින් විමසා බලමු.

Inspiring Stories

මොකද්ද මේ සයිකෝසියාව?

ඇත්තටම සයිකෝසියාව යනු එක් මනෝ රෝගයක් නොව රෝග කිහිපයක එකතුවකි. ස්කිට්සොෆ්‍රීනියාව හෙවත් භින්නෝන්මාදය, ඩිලූෂනල් ඩිස්ඕඩර් හෙවත් මායා විශ්වාස රෝගය මින් කිහිපයකි. වෙනත් සමහර මනෝ රෝග ඇති විටකදීද මෙම සයිකෝසියාවේ ලක්‍ෂණ පහළ විය හැක.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound